Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie w ramach tworzenia Europejskie Sieci Ekologicznej obszarów ochrony Natura 2000 powstały trzy obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW): „Nowa Brda", „Sporysz", „Jezioro Krasne".

Na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie w ramach tworzenia Europejskie Sieci Ekologicznej obszarów ochrony Natura 2000 powstały trzy obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW):

1. „Nowa Brda" PLH 220078 - pow.  10 020,88 ha.

2. „Sporysz" PLH 220064 – pow. 481,10 ha;

3. „Jezioro Krasne" PLH 220035 - pow. 97,45 ha

Obszary siedliskowe na terenie nadleśnictwa zajmują łącznie powierzchnię 10 599,43 ha.

 

Typy siedlisk przyrodniczych Natura 2000 stwierdzone w wyżej wymienionych obszarach:

Lp.

Nazwa

siedliska

Kod

siedliska

Pow. na gruntach Nadleśnictwa

[ha]

1

Kwaśne buczyny niżowe

9110-1

69,25

2

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

91E0b

41,29

3

Bory i lasy bagienne

91D0*

469,84

4

Sosnowy bór chrobotkowy

91T0

5,51

5

Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

7120

0,35

6

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

7140

73,58

7

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą

7110

-

8

Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

7150

-

9

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

6510

425,57

10

Jeziora lobeliowe

3110

-

11

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic

3140

-

12

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

3150

1,60

13

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

3160

17,72

14

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników

3260

2,77

Razem

1 107,48

* siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym