Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie, ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo

Budynek biurowy Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie mieści się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie.

Budynek posiada 3 kondygnacje użytkowe – piwnica, parter i piętro.

W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne dostępne dla personelu nadleśnictwa.

Na parterze znajduje się sekretariat z zapleczem kuchennym, pomieszczenia biurowe kadry zarządzającej, pracowników działu gospodarki leśnej (w tym sprzedaż detaliczna), stanowiska ds. pracowniczych oraz sala konferencyjna z aneksem kuchennym i pomieszczenia techniczne.

Na piętrze znajdują się biura pracowników działu administracyjno-gospodarczego, gospodarki leśnej, finansowo-księgowego oraz Straż leśna, aneks kuchenny i pomieszczenia techniczne. W budynku może przebywać: do 50 osób na kondygnacji. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 7:00 – 15:00.

Wjazd na teren budynku biurowego znajduje się przy drodze powiatowej 2505G Przechlewo-Człuchów i odbywa się przez parking znajdujący się przy tej drodze.

Do wejścia głównego, usytuowanego od strony parkingu siedziby nadleśnictwa, nie prowadzi bezpośrednio żaden chodnik. Do budynku można również dostać się bocznym wejściem - na prawo od wejścia głównego, oraz wejściem technicznym - od strony garaży podziemnych. Wejście techniczne dostępne jest tylko dla personelu nadleśnictwa. Wejście główne prowadzi do holu głównego, na, wprost którego znajduje się sekretariat, zaś wejście boczne prowadzi do holu bezpośrednio przyległego do sali konferencyjnej. Wejścia nie posiadają schodów i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pojazdy pracowników oraz gości parkowane są na stanowiskach wewnętrznego parkingu znajdującego się przed budynkiem. Łączna ilość miejsc parkingowych wynosi 47, w tym wyznaczono jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce postojowe ze stojakiem na rowery. Parking wyłożony jest płytą ażurową typu „MEBA”. Chodnik przez budynkiem wyłożony jest kostką granitową. Pozostałe odcinki komunikacyjne wyłożone są kostką brukową.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na parterze. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po pozostałych poziomach (brak windy).

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą korzystanie z przejść osobom niepełnosprawnym.

W budynku znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Toaleta znajduje się na parterze przy holu.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 59 833 43 71 lub e-mailowo na adres niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl .