Lista aktualności Lista aktualności

OCHRONA CZYNNA W REZERWATACH

Ochrona czynna polegała na usunięciu nalotów oraz zadrzewienia sosnowego i świerkowego z sąsiedztwa rezerwatów.

W 2015 r. na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady zostały wykonane prace z zakresu ochrony czynnej obszarów cennych przyrodniczo, stanowiących powierzchniową formę ochrony przyrody w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz.1651 z późn.zm.).

W listopadzie rozpoczęto prace na powierzchni, którą ujęto do włączenia do Rezerwatu Przyrody "Jezioro Cęgi Małe", na której znajduje się torfowisko przejściowe.

Prace polegały na usunięciu nalotów oraz zadrzewienia sosnowego z powierzchni torfowiska.

Powyższe prace ochronne zleciła oraz przeprowadziła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, w uzgodnieniu z Nadleśnictwem.

Prace ochronne zostały współfinansowane ze środków zewnętrznych – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku "Wspieranie działań na rzecz różnorodności biologicznej poprzez zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz działania informacyjno-edukacyjne" na lata 2015-2016.

Celem ochrony w Rezerwacie Przyrody "Jezioro Cęgi Małe" jest zachowanie jeziora lobeliowego oraz przylegających do niego torfowisk i lasów bagiennych wraz z charakterystycznymi dla nich biotopami i biocenozami.

W grudniu przystąpiono do wykonania zabiegów ochronnych na obszarze Natura 2000 PLH 220035 Jezioro Krasne, które jest jednocześnie Rezerwatem Przyrody "Jezioro Krasne".

Na powierzchni przylegającej bezpośrednio do jeziora usunięto świerka.

Za opracowanie i realizację projektu odpowiadała Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Planowane prace były konsultowane oraz uzgadniane z Nadleśnictwem.

Niniejsze prace ochronne zostały współfinansowane ze środków zewnętrznych - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów". Koordynator środków MF EOG był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rezerwat Przyrody "Jezioro Krasne" utworzono w celu zachowania jeziora lobeliowego oraz przylegających do niego torfowisk i lasów bagiennych, wraz z ich charakterystycznymi biocenozami oraz populacjami cennych gatunków roślin i zwierząt.

Przeprowadzone prace stanowią wypełnienie zapisów ujętych zarówno w Planie Ochrony Rezerwatu Przyrody "Jezioro Krasne" jak i w planach zadań ochronnych Obszaru Natura 2000 Jezioro Krasne.